Nästan allt om människan

Nästan allt om människan

“Man citerar ofta Theodosius Dobzhanskys berömda sats: “Nothing makes sense in biology unless viewed in an evolutionary context,” men medvetna tillämpningar förekommer relativt sällan. Johan Frostegårds bok är ett exempel på motsatsen. Det är ett imponerande försök att betrakta människans hela tillstånd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste på att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin frånvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan vår biologi och våra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok.”

Georg Klein, Karolinska Institutet

“…Apropå intelligens: särskilt intressant är Frostegård när han resonerar kring vilka frågor det inte är politiskt korrekt att forska i. Dit hör frågan om intelligensskillnader mellan folkgrupper.
Biologiskt betingade skillnader mellan män och kvinnor är också en het potatis: i USA fick rektorn för Harvard avgå efter att han talat om att män när det gäller intelligens är rikligare representerade än kvinnor i Gauss-kurvans båda ändar: det skulle alltså finnas fler lågt begåvade män men också fler manliga genier. Men vad jag själv nu på mången skogspromenad särskilt grunnat på är en detalj i Frostegårds utläggning av begreppet “sexuell selektion” som innebär att egenskaper som det motsatta könet uppfattar som attraktiva tenderar att spridas. Hit hör påfågelstjärten men också vissa hjortars väldiga hornuppsättningar som gått över styr och mest av allt är markörer och inte funktionella redskap. Nog är det näringslivets bonusar man kommer att tänka på?”

Merete Mazzarella, Sydsvenskan

I Nästan allt om människan försöker jag ge en översikt och tolkning av evolutionsläran, modern medicinsk och genetisk forskning, samt vad de nya biomedicinska och naturvetenskapliga insikterna kan betyda för moralens och språkets uppkomst, manligt och kvinnligt, samt sjukdomar.

Citat ur boken

Här är lite citat ur boken, som kanske kan ge en känsla av vad den handlar om:

“Av de stora intellektuella systembyggen som för 100–150 år sedan gjorde anspråk på att förklara stora frågor som människans ursprung och natur, samhällets utvecklingsmekanismer och det mänskliga psyket har Darwins klarat sig mycket bättre än Marx och Freuds.”

“Vi är fulla av spår, avtryck och påverkan från vår egen evolutionära historia, om det så gäller moral, beteende i allmänhet eller sjukdomar.”

“Det förtjänar att påpekas att mycket talar för att vår hjärna utvecklats så att den gärna påvisar samband och ordning, vare sig dessa finns eller ej.”

“Som vi ska se talar mycket för att Bibeln har hamnat nära sanningen: mänskligheten utgick från ett mycket litet antal individer, som mycket väl kan ha talat samma språk.”

“Än idag hör man medicinare som tänker sig att medicinska ingripanden på något vis stör den darwinistiska mekanismen för utveckling, som om denna hade något med framsteg att göra eller brydde sig om ifall det är något slags problem att människor förr i världen hade dött tidigt i sjukdomar som man numera kan bota.

“Det är lite festligt att Darwin, på ytan en lite torr och korrekt gentleman, närde sådana idéer; han måste ha frågat sig vilken mekanism som gjorde ust honom till tiobarnspappa.”

“I sista hand är det vår evolution som garanterar den frihet som till exempel Jean-Paul Sartre beskrivit som kännetecknande för människan.”

“Gould och Lewontin har något viktigt att säga när det gäller en överdriven adaptionism, ett slags klockartro på att allt eller nästan allt i naturen är väl anpassat, och man bör alltid hålla deras kritik i minnet när man försöker hitta plausibla förklaringar till än det ena, än det andra fenomenet i naturen, och även hos människan. Det finns ju mycket hos oss som inte alls är välanpassat.”

“Varför skulle vad man med en motsvarande term skulle kunna kalla ”sociologism”, en betoning på människans formbarhet, vara mer humanistisk än ”biologism”, som åtminstone i en mer genomtänkt tappning erkänner att det finns en mänsklig natur?”

“Det naturliga urvalet kan alltså mycket väl fungera i andra sammanhang än i naturen, kanske kommer vi snart att få se ett slags parasiterande datorvirus, som kommer som stora informationssjok och har förmågan att reproducera sig och även modifiera sig själva, och alltså på sätt och vis bygga replikat av sig själva och som därmed kan utvecklas på ett av oss människor oberoende sätt, åtminstone så länge som internet finns.”

“Det mest svårsmälta i evolutionsläran har visat sig vara bristen på riktning, avsaknaden av något inbyggt i själva systemet som pekar framåt; det slumpmässiga, blinda i utvecklingen som bara består av ett plastiskt genom hos arter där de varianter som klarar sig bäst sprids mest. Vad som följer av evolutionsteorin är att slumpen har spelat en stor roll i människans tillkomst. Det är knappast troligt att vi människor hade sett ut som vi gör, om jordens utveckling sedan, låt oss säga, dinosauriernas tid hade gjorts om.”

“Om man stötte på en helt vanlig manlig neandertalare i ett gym skulle man nog känna obehag eller olust, beroende på sina fördomar och de väldiga musklerna. Kroppshyddan var av allt att döma formidabel, med en muskelkraft som lätt skulle ha överträffat alla andra på gymmet, utom möjligen någon enstaka extremt vältränad man. Och en neandertalkvinna hade förmodligen lätt klarat en brottningsmatch mot en vanlig Homo sapiensman.”

“Det förefaller som om människan passerade ett slags evolutionär och genetisk flaskhals någon gång under den tidiga utvecklingen, förmodligen till följd av en kombination av stora klimatförändringar och andra okända miljöfaktorer, och det är viktigt att komma ihåg att detta ytterligare stärker bilden av människans uppkomst som en händelse som visserligen kan se ut som en tanke, inte minst om man är troende, men som ändå har starka inslag av ren slump.”

“Finns det något samband mellan otaliga historier om människoliknande varelser, troll, vättar och annat och avlägsna minnen av möten med andra människoarter, som neandertalare och Homo erectus?”

“Diamond menar alltså att människor på Nya Guinea som lever ett ”stenåldersliv” är intelligentare än vi.”

“En rimligare uppfattning är att hjärnan och sinnena inte alls är naiva registrerande organ, som förmedlar ”verkligheten” otuggad och frisk från källan, utan tvärtom är hjärnan och sinnena ett slags beställsamma skaffare, för att tala med Lars Gyllensten.”

“Det faktum att vi bara ser vissa sorters ljus och inte andra, som ultraviolett och infrarött, i motsats till andra djur, till exempel fåglar, är ett mer handfast och konkret exempel på att vi inte ser världen i sig sådan den ”verkligen” är. Däremot utgår som bekant naturvetenskapen från att vi trots allt kan bilda oss en hygglig uppfattning om hur verkligheten ser ut, vi är inte offer för illusioner även om vi ofta tar fel.”

“Det är ju dyrt att ha en hjärna som konsumerar 30 procent av energin. I evolutionen är ingenting gratis som bekant, utan denna stora utgift måste täckas på något vis.”

“Vi simulerar händelser som kan komma att ske, lever oss in i farliga framtidsscenarier och sätt att undvika dem. Kanske finns i denna förmåga utgångspunkten för skönlitteratur och konst i allmänhet, nämligen inlevelseförmåga och förmågan att genom att berätta historier göra verkligheten mer hanterbar.”

“Om en duktig ingenjör, eller en skapare för den delen, hade fått i uppdrag att ta fram en människa hade hon eller han knappast konstruerat oss som vi nu är beskaffade.”

“Om någon i gruppen är vänsterhänt skulle detta kunna vara en fördel vid jakt, man skulle då komplettera varandras synfält med ökad effektivitet som följd.”

“Väljer kvinnor som tar p-piller fel män?”

“Här finns förmodligen vad man kan kalla en evolutionär kompromiss mellan en ökande huvudstorlek och riskerna vid förlossningen då barnet, som måste pressas genom bäckenbenets öppning, föds så omoget som möjligt. Som beskrivits finns det ingen självklart ”naturlig” mänsklig förlossning och barnafödandet är riskabelt.”

“Om man öppnar den Pandoras ask som Darwin tillhandahåller, så kan oväntade saker hända!”

“Detta skulle tala för att människan med sin inte alltför stora men tydliga skillnad mellan könen när det gäller vikt, muskelstyrka och längd under evolutionens gång haft monogami som den vanliga samlevnadsformen, men att det också kan ha förekommit ett inslag av polygami hos en minoritet.”

“En rimlig förutsägelse är tyvärr, om man ser på saken ur ett evolutionärt perspektiv, att det är sannolikt att vi inom någon generation eller så kommer att få se ett samhälle där polygami är tillåtet och accepterat men säkert inte så vanligt.”

“Ett inhemskt exempel är Per Albin Hansson som delade sin tid mellan sina två familjer.”

“Om sådana tankegångar vinner mark kanske nästa steg blir att minska männens roll ytterligare, vilket beskrivits i böcker med titlar som Den överflödige mannen. Männen får väl trösta sig med att flertalet kvinnor förmodligen ändå är känslomässigt inriktade på att vara med en man genom evolutionära mekanismer – de som inte varit det har haft mindre möjligheter att sprida sina gener, om man vågar uttrycka sig så platt.”

“Ju närmare man kommer människan och mänskligt beteende, desto mer kontroversiell uppfattas i allmänhet evolutionsläran.”

“Med varje ejakulation produceras hundratals miljoner spermier, varav många är defekta, och så pass blind är deras styrning att de försöker tränga in i andra celltyper, som röda blodkroppar, om de får chansen!”

“Det ägg som gav upphov till en människa fanns alltså hos vederbörandes mormor eftersom det bildades när mamman låg i sin mammas mage. Därmed kan ägget i princip ha påverkats av mormodern som ”omgivningsfaktor”.”

“Kvinnor har i motsats till alla andra djur dold ägglossning, dvs. hon signalerar inte på ett öppet sätt när ägglossningen äger rum och att hon därmed är fertil.”

“Konsekvensen av dold ägglossning är att män och kvinnor måste ha mycket sex för att reproducera sig. Dessutom varar sexakterna längre än hos de flesta djur och är fysiskt mer ansträngande – en hel del människor lär få sin i stort sett enda motion på det viset.”

“Man kan också fråga sig hur det kommer sig att menstruationen infaller just i genomsnitt var 29:e dag. Så lång är nämligen den genomsnittliga kvinnliga menstruationscykeln, vilket exakt sammanfaller med längden på månens cykel.”

“Den troliga förklaringen till den unikt riskabla förlossningen hos oss är en evolutionär kompromiss, mellan hjärnans storlek, hur tidigt ett barn kan födas och riskerna för mamman till följd av storleken och de anpassningar denna medför.”

“Det finns till exempel inga samhällen där kvinnan inte får hjälp under förlossningen. Man kan säga att riskerna vid förlossningen är en bieffekt av människans stora hjärna och måhända har vi inte hunnit anpassa oss än, så förlossningen som den ser ut hos oss kanske är något av ett evolutionärt hastverk som inte är färdigt. Inte heller den stora påfrestningen med smärta och annat under den vanliga förlossningen är egentligen något naturligt, och att behandla sådana symtom är inte något som ett evolutionsmedicinskt perspektiv på medicinen skulle tala emot.”

“Kanske är det därför män ofta trivs i den sortens grupper. Det faller sig naturligt eftersom man fungerat så under de årmiljoner då framför allt män ägnat sig åt jakt. Om en man i en sådan ursprunglig liten jaktgrupp var homosexuell, så kanske gruppen vann på detta.”

“Jag tror att man gör klokt i att förhålla sig avvaktande till alla föregivet vetenskapliga tolkningar av kvinnligt och manligt beteende när det handlar om makt i samhället.”

“Sammantaget har detta alltså förmodligen lett till att män tenderar att ta fler risker och att vara mer aggressiva än kvinnor genom genetiska mekanismer som påverkar oss än idag, även om villkoren vi lever under ändrats dramatiskt.”

“Darwin själv försökte visa hur vår moral skulle kunna ha en evolutionär grund och han höll för troligt att det naturliga urvalet kunde ha gynnat inte bara ett egoistiskt beteende, utan även altruism.”

“Man bör alltid vara skeptisk när någon anser sig ha påvisat vetenskapligt vilken inneboende riktning samhällsutvecklingen har.”

“Intressant nog innehåller ”gyllene regeln” en variant på temat att man ska bete sig mot andra som man förväntar sig att de ska bete sig mot en själv, dessutom finns samma regel med lite olika formuleringar även i andra stora världsreligioner. Detta skulle kunna vara ett skäl till att dessa är så pass starka än i dag: de innehåller en moral som vi anpassats till långt innan religionerna uppfunnits eller utvecklats.”

“Frågan är om Zahavi här har återupptäckt det kristna kärleksbudskapet – vår möjlighet och förmåga att (ibland) vända andra kinden till och agera utan dolda syften – från en utgångspunkt i evolutionsteorin!”

“Man kan använda sig av rationalistiska resonemang i etiken, men de kan inte avvika alltför mycket från vår medfödda moral, eftersom de då inte kommer att kunna fungera.”

“En rimligare teori om människans natur och etikens grunder än den traditionella nationalekonomins och den utilitaristiska nyttofilosofin finns alltså i de nya insikterna och forskningsrönen inom evolutionsteorin.”

“Singer förefaller anse att förmågan att vara medveten om sin egen existens över tid, förutom att kunna känna, ger ett speciellt privilegium enligt formeln att alla kännande varelser är jämlika men vissa är det mer än andra.”

“Själv tror jag inte att det kan finnas en övergripande, motsägelsefri etisk lära, och en sådan hållning underlättas av landvinningarna inom evolutionsmedicinsk forskning.”

“En gemensam nämnare för dessa ”litteraturdarwinister” är att de menar att det går att studera litteratur mer objektivt än vad den idag dominerande postmoderna litteraturvetenskapen hävdar.”

“Läkaretiken och dess omsorg om den enskilda patienten – löften om sekretess och att inte döda patienterna med gift ens om de ber om det – utgör en garanti för att de allt dyrare patienterna ska bli föremål för vård och inte för ekonomiska besparingar.”

Ibland kan mediciner vara det bästa sättet att kompensera för diskrepansen mellan den miljö vi lever i och våra gener, som utvecklats för att hantera den miljö som fanns för länge sedan.”

“Men ur evolutionär synvinkel är vi, liksom andra organismer, ingalunda fulländade utan snarare halvmesyrer och halvfabrikat, fyllda av kompromisser och efterhandskonstruktioner, ibland rena ad hoc-lösningar.”

“Lysenko ansåg nämligen inte bara att man faktiskt kunde påverka skördar genom att förändra omgivningen, utan även att man kunde permanent förändra generna på detta vis. Kanske kunde man göra något liknande med människor? Då borde man ju kunna skaka av sig alla rester av en mänsklig natur som utvecklats genom årmiljonerna, och i stället konstruera människan lite som man tyckte var lämpligt, utan att gener skulle lägga några hinder i vägen.”

“Men fredlig samverkan och samexistens är inget som finns naturligt inbyggt i organismerna, vare sig hos oss eller hos bakterierna, utan i centrum står i stället vad som gynnar överlevnad och reproduktion.”

“Själva förekomsten av cancer måste vara en mardröm för den som tror på kreationism, eller dess moderna vidareutveckling, intelligent design.”

“Virchow visade 1856 att åderförkalkning är en inflammation. Onekligen hände mycket inom biologisk och medicinsk vetenskap under några år kring 1860! Märkligt nog dröjde det sedan till omkring 1980 innan den inflammatoriska och immunologiska hypotesen vid åderförkalkning på allvar kom till heders igen.”

“Arvid Falk i Strindbergs Röda rummet hade ett par bohemiska bekanta som bodde i Lill-Jans, som dåförtiden var en rätt sliten och nergången kåkstad, och de hade ofta inte råd att skaffa hem middag. I en berömd scen läser den missförstådde, långe och magre Ygberg ur en kokbok, och den rundare bohemen Olle Montanus lyssnar intensivt – kanske borde detta sätt att äta mindre prövas mer systematiskt?”

“Marx, liksom Hegel, ansåg att historien hade en riktning och ett slags syfte, vilket ju strider helt mot darwinismen. Återigen måste man fråga sig hur historien sett ut om Marx tagit till sig Darwins teorier på allvar!”

“En ytterligare aspekt är att läkare i rätt så hög grad lämnat ifrån sig kostfrågorna till andra yrkesgrupper, som dietister, som inte har samma starka tradition av forskning som det finns inom medicinen. Detta är egentligen märkligt: inom den Hippokratiska skolan, för 2 500 år sedan, var den så kallade dietetiken en självklar och central del av medicinen.”

“Nyare stora studier från USA och Sverige visar inget samband mellan totalt fettintag eller mättat fettintag och risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller studerade former av cancer, däremot har man sett att transfetter är negativt för hjärt-kärlsjukdom. Allmänheten har också bibringats uppfattningen att fett i kosten påverkar kolesterolhalten i blodet, men detta samband är svagt eller obefintligt.”

“Själv tror jag att ett evolutionärt perspektiv är nödvändigt när man diskuterar kost, och jag menar att avsaknaden av ett sådant ligger bakom dagens dåligt underbyggda kostråd.”

“Hade man varit medveten om att man i praktiken rekommenderar folk en diet som vi knappast kan vara speciellt väl anpassade till evolutionärt hade man nog tänkt sig för mer.”

“Ett problem är ju att om man ger medicinska råd till hela befolkningar som på ett omfattande vis ändrar deras livsstil och ofta livskvalitet, och det senare visar sig att råden inte var välgrundade, så ökar misstron mot alla möjliga andra medicinska råd, till förfång för upplysning och vetenskap.”

“Homosexualitet var fram till ganska nyligen klassificerat som en sjukdom i många länder, vilket jag tror är ännu ett exempel på hur snett det kan gå i medicinen om man inte har ett evolutionärt perspektiv”

Recensioner

Annat